Otwórz własny żłobek

Otwórz własny żłobek
Jeśli chcesz utworzyć miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w postaci żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnić nianię lub opiekuna dziennego możesz startować w konkursie w ramach Działania 8.3.

Uprawnione do ubiegania się o środki są: gminy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jako projektodawca będziesz miał obowiązek objęcia wsparciem rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i jednocześnie utworzyć miejsca opieki dla tych dzieci. W ramach projektu mógłbyś przeprowadzić remont lokalu, wyposażyć żłobek, czy plac zabaw. Warunki konkursu przewidują również zwrot kosztów przeszkolenia oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w żłobkach.

NA CZYM POLEGA TWOJA ROLA?

Jako projektodawca musiałbyś zaplanować zaplanować utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na wybranym przez siebie terenie. Przystępując do konkursu powinieneś pamiętać, że sam proces złożenia wniosku musi być poprzedzony przez konkretne działania. Musisz dokonać:

 • analizy zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3
 • wyjaśnić dlaczego dana forma opieki jest najbardziej efektywna i racjonalna na danym terenie realizacji
 • opisu warunków lokalowych
 • opisu zasad rekrutacji uczestników do projektu
 • opisu w jaki sposób zapewnione zostanie utrzymanie miejsc opieki po ustaniu finansowania z EFS (co najmniej przez okres 24 miesięcy)
 • we wniosku musiałbyś zawrzeć informacje o tym, gdzie chcesz utworzyć miejsca opieki i w jakiej formie: żłobka, klubu dziecięcego, niani, lub opiekuna dziennego.

Jako beneficjent powinieneś dbać o poprawne funkcjonowanie placówki, którą powołałeś. Ponadto musisz sprawować koordynację nad przebiegiem realizacji projektu:

 • zrekrutować rodziców do projektu, ponieważ tylko ich dzieci będą mogły być objęte opieką za pośrednictwem żłobka czy klubu. Musisz pamiętać o ich statusie na rynku pracy: przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, czy pozostawanie bez pracy kwalifikuje ich do uczestnictwa w projekcie
 • monitorować sytuację opiekunów dzieci i weryfikować ich status na rynku pracy. Potrzebne Ci będą informacje o tym, czy dany rodzic powrócił do pracy (zaświadczenie od pracodawcy) lub jej poszukuje (oświadczenie uczestnika)
 • jeśli będziesz chciał tworzyć miejsca opieki w postaci niani pamiętaj, że w Twoim interesie leży uregulowanie relacji pomiędzy Tobą (beneficjentem), a nianią, jak i Tobą, a rodzicami/opiekunami dziecka. Zgodnie z przepisami prawa umowa w sprawie zatrudnienie niani zawierana jest zawsze między nianią, a rodzicem. Swoją obecność w tych zobowiązaniach musisz uregulować sam
 • jeśli chcesz zatrudnić opiekuna dziennego musisz pamiętać, że powinien on posiadać tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawował opiekę. Ta forma opieki wymaga również zarejestrowania w urzędzie gminy
 • pamiętaj, że jednym z celów jest zapewnienie wartościowej i pełnej opieki dla dzieci. Nadzoruj, kontroluj i sprawdzaj czy opieka, która oferujesz spełnia wszystkie wymogi.

Szczegóły na temat konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, ul. Mokra 2.